Privacy policy

U mag de website van Webschopcompany en de informatie op deze website gebruiken als u zich akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden die hieronder gesteld zijn.
Onder informatie wordt verstaan: informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, software, grafische of andere elementen.

1. Gebruik voor persoonlijke doeleinden Deze website is bestemd voor persoonlijke (prive) en niet-commerciele doeleinden. U bent niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren.

2. Aansprakelijkheid Webschopcompany besteedt veel zorg aan de creatie van deze website; de informatie die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Nochtans kan Webschopcompany noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle verstrekte informatie wordt "zonder meer" zonder garantie van om het even welke aard verschaft.
Webschopcompany is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat u op basis van de verstrekte informatie zou nemen
Webschopcompany kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de Webschopcompany-website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.
Webschopcompany kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de Webschopcompany-website.

3. Hyperlinks naar websites van derden De Webschopcompany-website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw comfort aangeboden. Webschopcompany is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Het aanbieden door Webschopcompany van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat Webschopcompany de inhoud of vorm die deze sites bevatten goedkeurt of dat Webschopcompany noodzakelijkerwijze met de uitbaters van deze sites samenwerkt.
Webschopcompany kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

4. Intellectuele eigendomsrechten
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van Webschopcompany.
De teksten, afbeeldingen en andere items die op de Webschopcompany-site verschijnen worden door het auteursrecht beschermd: reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciele doeleinden zijn verboden, tenzij indien voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen.
Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.
Het opslaan en uitprinten van informatie van Webschopcompany is in het algemeen enkel toegestaan voor uw persoonlijk gebruik.
Het opslaan van informatie van de Webschopcompany-site in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch cachen van de informatie door de browser).

5. Bescherming van de Privacy Webschopcompany respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van "persoonlijke gegevens" via de Webschopcompany-website en het gebruik dat Webschopcompany van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.
Webschopcompany verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over de gebruikers van haar website louter en alleen voor haar eigen marketingdoeleinden, klantenbeheer alsook voor interne Webschopcompany-doeleinden.
Webschopcompany levert GEEN persoonlijke gegevens van haar website-bezoekers aan derden. Webschopcompany verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen door Webschopcompany ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwe diensten, producten of evenementen van Webschopcompany. Als u die informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de webmaster van de website. In de 'Nieuwsbrieven' die Webschopcompany u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden waarmee u de toezending kan annuleren.
Recht op inzage en correctie: elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door Webschopcompany worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten alle tijde de verbetering van deze gegevens vragen. Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post met bewijs van identiteit aan Webschopcompany Hij/zij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor (directe) marketingdoeleinden van Webschopcompany via e-mail gericht aan info@Webschopcompany.be Webschopcompany behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen.

6. Geschillen Ieder geschil met betrekking tot deze website wordt door het Belgisch recht beheerst en de rechtbanken van Brussel (Belgie) zijn uitsluitend bevoegd.